Årsmøtet.2021 - 2022

Gransherad historielag

Referat årsmøte 10.mars 2022

 

 1. Per Olav Gunnes hadde meldt forfall pga sykdom og Olav Masteholtet ønska velkommen til 13 medlemmer.

 2. Innkalling

Olav Masteholtet ble valgt som leder av møtet og Bjørn Aasland som referent. Ingen møtedeltakere hadde innsigelser på innkalling og sakliste.

 1. Årsmelding

Årsmeldinga var skrevet og ble opplest i sin helhet av Sigmund Solvang. Årsmeldinga fikk ros og det var ingen andre kommentarer. Den ble enstemmig godkjent.

 1. Regnskap

Regnskapet ble lagt fram og gjennomgått av kasserer Sigmund Solvang. Det var revidert og godkjent av Kjell Aasland og ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

Bygdebokfondets årsrapport og regnskap ble lagt fram av Sigmund Solvang. Dette ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

 1. Valg

Valgkomite har vært Toralf Bratterud, Ole Erik Nykås og Kåre Hagen. Helge Finnekåsa la fram valgkomiteens forslag siden ingen fra valgkomiteen var til stede, delvis pga sykdom. Valgkomiteens forslag ble vedtatt på alle punkt og valget fikk da dette resultatet:

Leder: Anne Solvang

Nestleder og styremedlem: Olav Masteholtet – ikke på valg

Styremedlemmer: Bjørn Aasland – ikke på valg

Bjørg Harman – valgt for to år

Helge Finnekåsa – valgt for to år

Varamedlemmer til styret: Toralf Bratterud, Sigmund Solvang og Per Olav Gunnes. Sigmund Solvang fortsetter som kasserer for laget. - Alle valgt for ett år.

Revisor: Kjell Aasland – valgt for ett år

Valgkomite: Karin Rønningen, Toralf Bratterud og Ole Erik Nykås. Alle valgt for ett år.

Til å underskrive protokollen ble valgt Astrid Helleberg og Karin Rønningen.

Valgkomiteen fortjener ros for ryddig og godt arbeid, ikke minst for å ha funnet en ny leder siden Per Olav Gunnes er syk. Vi er veldig fornøyde med at Anne Solvang har påtatt seg dette vervet og vi ønsker Per Olav god bedring!

Halvor Kåsalia fikk blomster for lang og tro tjeneste i Museumslaget og Historielaget.

Etter det formelle årsmøtet kom Lars-Ingar Meyer Fjeld og fortalte om boka si om Olav K Venås. Historielaget hadde tidligere bevilget støtte til han fra bygdebokfondet for utgivelsen av boka. Lars-Ingar fortalte om bokarbeidet og innsamling av informasjon om «Bygdegeniet og felemakeren fra Gransherad» - Han beskriver Olav K Venås som en kulturpersonlighet som var kjent langt ut over bygdas grenser. Lars-Ingar spilte deretter flere slåtter som hadde tilknytning til Venås eller steder i bygda. En herlig framføring som alle på møtet satte pris på!

Referent Bjørn Aasland

Årsmøtet - 27/5 2021

 Torsdag 27. mai hadde historielaget et korona-forsinka årsmøte på herredshuset (Grandisgard). Det var 14 frammøtte.

 

  Styremøter

 Det sittende styret har i meldingsåret, 28/5 – 2021 til primo mars 2022 hatt 5 fysiske møter i tillegg til kommunikasjon via e-post etter behov.

  Tillitsverv i laget

 Etter årsmøtet 27/5 -21 ble sammensetningen slik:

 Per Olav Gunnes som leder, gjenvalg 1 år.

 Øvrige styremedlemmer: Bjørn Aasland (sekretær) og Torstein S. Nisi, begge gjenvalgt for 2 år.

 Halvor Kaasalia, Olav J. Masteholtet (nestleder) og Sigmund Solvang (kasserer), alle med 1 år igjen av 2 –årsperioden.

 Varamedlemmer for ett (1) år: Helge Finnekåsa, Toralf Bratterud og Ole Erik Nykås.

 Valgkomité for ett (1) år: Toralf Bratterud, Ole Erik Nykås og Kåre Hagen.

 Som revisor ble det gjenvalg (1 år) av Kjell Aasland.

  Arrangementer

 Den årlige friluftsmessa vi og soknerådet i mange år har hatt på Tjonebakken ble søndag 13. juni flytta til Bygdeheimen. Arbeidet med nytt uthus gjorde uteområdet vårt lite egna til et slikt arrangement.

 Tirsdagskvelden, 7. desember, var historielaget invitert til julemøte hos Maria og Magnus Hesslid i Prestegarden. Tett snøvær og økning i koronavarsler begrensa frammøte.

 Vi som var der (10 stk.) hadde et koselig treff med servering av julekaker og kaffe.

 På et av rommene i 2. etasje hadde Maria laga et galleri fylt opp av bilder fra Olav Bakkens samling av fotos som tidligere var lagra på glassplater på Tjonebakken. Disse hadde nå, ved hjelp av fagfolk og teknisk utstyr hos NIA (Norsk Industri Arbeidermuseum), blitt gjort tilgjengelige på ordinært fotopapir.

 Mens vi var samla rundt bordet hos Maria og Magnus ringte ordføreren (Gry Fuglestveit) til Per Olav og kunne meddele at kommunen som takk for det frivillige arbeidet laget gjør, ville bidra med ei førjulsgave på 10.000 kroner.

  Bygdebokfondet

 Det ble foretatt tre (3) utbetalinger fra Bygdebokfondet i 2021.

 Hver var på 10.000 kroner der den ene gikk til Hølje Bøen for Busnesgrendsoga, et omfattende bokverk på om lag 600 sider. Boka oppbevares på Tjonebakken.

 Den andre gikk til Tor Johan Bøen (sønn til Hølje) for hans arbeid med produksjon av en CD med feleslåtter etter Svein Haugetrå.

 Den tredje gikk til Lars-Ingar Meyer Fjeld for ei bok om felemakeren Olav K. Venås.

 Den boka ble lansert i samband med en felekonsert på Kongsberg-marken i februar 2022.

 Ved årsskiftet (31/12 – 2021) hadde fondet kr. 217.334,- på konto i Hjartdalbanken.

  Gransheradkalenderen

 Kalenderen er en av hovedoppgavene til historielaget. Sammen med annonser og salg bidrar den aktiviteten med rundt 15.000 kroner i året. For å få til en kalender som har størst mulig appell til kjøpere, er vi avhengige av fotos med motiver fra ulike tidsepoker, også fra nåtid.

 Og fra ulike deler av bygda. Så hjelp oss med bilder til 2023 – kalenderen.

  Gaver/Tilskudd

 Vi mottok kr. 10.000,- fra Notodden Kommune i kulturmidler etter søknad.

 Så søkte vi Hjartdalbanken om tildeling fra gavepotten og dem gav oss 10.000 kroner i 2021.

 Videre hadde vi søkt om kr. 20.000,- fra Skogfondet til materiell for bruk i det nye uthuset på Tjonebakken. Dette ble innvilget og beløpet ble utbetalt i desember 2021.

 I tillegg fikk vi etter søknad om driftstøtte kr. 2.000,- fra Notodden Energi.

 Fra personlige givere fikk vi «øremerka til uthuset» kr 14.000,- i kontantgaver.

 Fra Grasrotandelen i Norsk Tipping mottok vi kr. 6.337,- (6 deltakere).

 Organisasjonsnummeret vårt er 989 522 353, og knyttes det til Spillkortet ditt går 7 % av innsatsen din til Historielaget.

  Medlemsantall

 Vi registrerte 29 betalte enkeltmedlemsskap og 17 familiemedlemsskap i 2021.

 Det er 4 flere enkeltmedlemmer og 5 færre familier enn året før.

  Dugnader

 Etter at det gamle, falleferdige, uthuset ble tatt ned høsten 2020, ble arbeidet med det nye starta opp i mai 2021. Omkring 850 dugnadstimer senere, men før høstens første snøfall var det nye bygget oppe og taket på plass. En spesiell takk til Helge Finnekåsa som sammen med Toralf Bratterud tok på seg bygge-ansvaret, organisering, og det meste av det fysiske arbeidet.

 Men også mange andre frivillige og lagsmedlemmer har stilt opp i denne dugnaden.

 Vi fikk også en betydelig økonomisk støtte til prosjektet ved at «Tjonebakkens Venner» overførte alle sine oppsparte midler, vel 67.000 kroner.

 I tillegg til bygging av uthus har vi fått kvista det store asketreet slik at hardvind eller tung snø ikke skal skade hovedhuset. Vi har også starta ryddearbeidet av småskog og kratt på og rundt tomta.

 Høsten 2021 tok 3 av damene våre å vaska 1. etasje. Gardiner ble tatt ned, vaska, strøket og hengt på plass igjen. Nå i 2022 står 2. etasje for tur.

 Vinteren 21/22 har Øyvind Sveinsson hogd tømmer og lauvtre som sto på tomta vår.

 Det var godt å få rydda opp slik at vi fikk mer lys inn på plassen. Mange takk til Øyvind.

  Økonomi

 Per 31.12.2021 hadde laget kr. xxxxx,- på Driftskontoen og kr. xxxxx,- på Sparekontoen.

 Vi mottok i desember 6.210 kroner i momsrefusjon basert på forrige års (2020) regnskap.

 I tillegg kunne vi inntektsføre kr. 666,- i koronastøtte via Landslaget for lokalhistorie.

  Diverse

 Vi har fått laget en HMS – håndbok (Helse, Miljø, Sikkerhet) tilpasset vår aktivitet og tekniske installasjoner. Den oppbevares på Tjonebakken. Det er ikke rapportert om skader under årets omfattende dugnadsarbeid.

 For heimesida vår på nettet, www.gransheradhistorielag.com er det Olav J. Masteholtet som er administrator. Han kan bistå med råd og vink og vi vil gjerne at den blir tatt mer i bruk.

  Mars 2022

 Styret i Gransherad Historielag

 

Årsmelding 2020 - 2021

                                                    REFERAT ÅRSMØTE 2021

                                       Møtet ble holdt på Herredshuset torsdag 27. mai 2021.

1. Møtet ble åpnet av lagets leder, Per Olav Gunnes. Han ønsket velkommen til 14 medlemmer.

2. Valg av møteleder; Per Olav Gunnes.

    Valg av referent; Bjørn Aasland.

3. Årsmelding; Årsmeldingen ble lest av Bjørn Aasland. Møtet hadde et par tilføyelser til den framlagte årsmeldinga og referenten ble bedt om å revidere teksten i forhold til dette. Referenten gis fullmakt til revisjon og årsmeldinga ble så vedtatt med denne revisjonen (jfr. revidert årsmelding 31.mai 2021). Det var enighet om at årsmeldinger skal dreie seg om den faktiske perioden mellom to årsmøter.

4. Regnskap; Kasserer Sigmund Solvang la fram regnskapet. Økonomisk har vi hatt et relativt godt år, og årsmøtet var fornøyd med resultatene. Regnskapet er revidert av Kjell Aasland og funnet i orden. Årsmøtet godkjente regnskapet uten innvendinger.

5. Valg; Her refereres de som er på valg i år – det ble gjenvalg i alle funksjoner;

a. Leder; Per Olav Gunnes (for 1 år)

b. Nestleder: Olav Johnny Masteholtet ( ikke på valg )

c. Kasserer: Sigmund Solvang. ( ikke på valg. )

d. Styremedlemmer; Halvor Kaasalia ( ikke på valg ), Torstein Nisi og Bjørn Aasland (for 2 år)

e. Varamedlemmer; Helge Finnekåsa, Toralf Bratterud, Ole Erik Nykås (for 1 år)

f. Revisor; Kjell Aasland (for 1 år)

g. Valgkomite; Toralf Bratterud, Ole Erik Nykås og Kåre Hagen (ny).

Etter valget takket Torstein Nisi lederen for innsatsen i det siste året til tross for Per Olavs egne helseproblemer og koronasituasjonen. Takketalen ble støttet med applaus fra de frammøtte.

Etter årsmøtet orienterte Helge Finnekåsa om byggingen av nytt uthus. Byggearbeidet går etter planen med god innsats fra flere medlemmer i laget.

31. mai 2021 Bjørn Aasland, referent.                           

ÅRSMELDING – 2020 (25/2-20 til 27.april -21)

 Det er viktig å være oppmerksom på at virksomheten i Historielaget har vært preget av nedstenging av samfunnet fra 12.mars 2020. Pga møterestriksjoner og sosiale krav fra myndighetene har aktiviteten vært begrenset.
 

 Årsmøtet – 25/2 - 2020 Tirsdag 25. februar hadde historielaget årsmøtet sitt på herredshuset (Grandisgard).

Det var 12 frammøtte. (Jfr referat fra årsmøtet.)

 Styremøter

Det sittende styret har i meldingsåret, 26/2 – 2020 til i dag 27.april – 2021 hatt fire styremøter.

Styret har bestått av Per Olav Gunnes, leder – Olav Masteholtet, nestleder – Sigmund Solvang, kasserer – Bjørn Aasland, sekretær – Torstein Nisi,Halvor Kaasalia, styremedlem. Varamedlemmer Ole Erik Nykås, Toralf Bratterud og Helge Finnekåsa.

 Arrangementer

På grunn av koronasituasjonen har det ikke vært arrangementer i den aktuelle perioden.

 Bygdebokfondet

Det ble ikke foretatt utbetalinger fra Bygdebokfondet i 2020.

Ved årsskiftet (31/12 – 2020) hadde fondet kr. 246.407,- på konto i Hjartdalbanken.

 Gransheradkalenderen

Det er gjort et godt arbeid med kalenderen for 2021 (jfr. Regnskap) Styret takker kalenderkomiteen for en viktig jobb.

 Gaver/Tilskudd

Vi mottok kr. 10.000,- fra Notodden Kommune og kr. 5.000,- fra Hjartdalbanken i 2020.

Tidligere hadde vi søkt om, og blitt lovet, kr. 10.000,- fra Skogfondet til materiell for bruk i det nye uthuset på Tjonebakken. Beløpet ble utbetalt i november 2020 og benyttet til anskaffelse av

2 vinduer og ei dør som er satt på lager i påvente av byggestart våren 2021.

I tillegg fikk vi «øremerka til uthuset» kr. 2.150,- i kontantgaver fra personlige givere.

Fra Grasrotandelen i Norsk Tipping mottok vi kr. 7.724,- (6 deltakere).

Organisasjonsnummeret vårt er 989 522 353, og knyttes det til Spillkortet ditt går 7 % av innsatsen din til Historielaget.

 Medlemsantall

Vi registrerte 25 betalte enkeltmedlemsskap og 22 familiemedlemsskap i 2020.

Det er samme antall enkeltmedlemmer og 2 flere familier enn året før.

 Dugnader

I forbindelse med planer om bygging av nytt uthus, er det gjort en formidabel jobb med riving av det gamle uthuset, sletting av terrenget/tomta og forberedelse til oppføring av nytt hus. Helge Finnekåsa og flere andre har gjort en solid innsats for å gjennomføre dette. Det er også gjort en god jobb med felling av trær og rydding på eiendommen.

 Økonomi

Per 31.12.2020 hadde laget kr. xxxxx,- på Driftskontoen og kr. xxxxx,- på Plasseringskontoen.

Vi mottok i desember 3.972 kroner i momsrefusjon basert på forrige års (2019) regnskap.

 Diverse

For heimesida vår på nettet, www.gransheradhistorielag.com er det Olav J. Masteholtet som er administrator. Han kan bistå med råd og vink og vi vil gjerne at den blir tatt mer i bruk.

Pga koronasituasjonen har vi hatt svært få fysiske møter i perioden. Likevel har en viss aktivitet holdt oppe gjennom digitale møter ledet av Per Olav Gunnes. Dette har bidratt til å holde laget i gang.

Det har ikke vært mulig eller tilrådelig å holde ordinært årsmøte foreløpig i vår. I fysisk styremøte 27.april-21 ble vi enig å holde utsatt fysisk årsmøte 27.mai 2021 i henhold til smittevernregler (jfr. referat fra styremøte 27/4-21).

 27.april 2021

Styret i Gransherad Historielag.

Årsmelding 2019 - 2020

Årsmelding - 19/03 - 2019 - 25/02 - 2020

Referat fra årsmøtet tirsdag 25.februar 2020
Møtet ble holdt på Herredshuset i Gransherad

Leder Per Olav Gunnes ønsket velkommen til 12 medlemmer.

Valg av møteleder og referent:

Per Olav ble valgt til møteleder og Bjørn Aasland ble valgt til referent.

Årsmelding:
Årsmeldinga ble lagt fram skriftlig og ble lest i sin helhet av sekretær Sigmund Solvang. Årsmeldinga er tilgjengelig på Historielagets hjemmeside, der det økonomiske imidlertid er utelatt av sikkerhetsmessige grunner. Årsmeldinga fikk god omtale og ble godkjent enstemmig.

Torsdag 21. mars 2019 hadde historielaget årsmøtet sitt på Grandisgard (Herredshuset).

Det var 15 frammøtte og sakene gikk greit unna. Alis og Karin bød på kaffe og kaker før Ole Arvid Vassbotten – leder av Notodden Historielag – holdt et interessant foredrag om «Skogsdrift og tømmerfløting i Follsjø og Lisleheradtraktene» slik det forgikk tidligere.

Foredraget var ledsaget av bilder av virksomheten som Ragnhild Kaste Kaasa viste på skjermen.

Avslutningsvis var det filmframsyning; «Til fjells i Telemark». Filmen omhandler plasser og personer fra Notodden og Rjukanområdet i årene rett etter 2. verdenskrig.

 Styremøter:

Det sittende styret har i meldingsåret, 22/3 – 2019 til 24/2 – 2020 hatt 6 møter.

 Arrangementer:

Søndag 16. juni hadde vi sammen med soknerådet den årlige Friluftsmessa på Tjonebakken.

Først gudstjeneste ved presten, Anne Berit Sunde, med musikk ved kantor Julian Isaac til støtte for sangen. Så var det presentasjon av neste års konfirmanter.

Vi hadde besøk av Jan Mjellekås og Halvor Lie som bidrog med liflige trekkspilltoner. Inne hadde Ingrid Gunnes utstilling av ulike egenproduserte bunadsdokker.

Tradisjon tro ble det servering av kaffe og kaker samt natursti. Ca. 40 frammøtte.

 Lørdag ettermiddag 24. august hadde historielaget invitert Hallvard Oskasin til Kålidalen.

Tidlig på 1950 – tallet kjørte han furutømmer ned Gvamsliene (vestsida Kåla) fra Ljostjønnmyrdalen og ned til Kålidalsvegen. Dette skulle deretter fraktas videre ned til Tjyrubrenneriet på Thomoen, det som nå blir kalla Høvleriet. Hallvard gav ei fin skildring av dette arbeidet og svara villig på spørsmål fra de vel 15 frammøtte. Vi var samla på stulen til Lise og Bjørn og kosa oss i det fine været med spekemat, kaffe og kaker. Historielaget v/Per Olav benytta anledningen til å tildele Hallvard 10.000 kroner fra Bygdebokfondet for ulike oppgaver han har stått i spissen for - og sjøl utført – av verdi for bygdas kulturliv. Sammen med en blomsterbukett til Hallvard - og en til Lise som vertinne, takka Per Olav for ei fin økt i Kålidalen.

 Mandag 2, desember hadde vi besøk av Edgar Gundersen. Han hadde komme over ei bok som hette «Seterjenta fra Telemark» og som omhandla Torbjørg Mjaugeto, fødd på plassen Mjaugeto under øvre Lynnevik i 1863, og drog til Amerika i 1883. Barnebarnet hadde skrive boka – på engelsk – med litt norske ord innimellom. Ein koselig historisk kveld på Tjonebakken.

 Bygdebokfondet:

I 2019 ble det foretatt 2 utdelinger fra Fondet, begge på 10.000 kroner.

Gransherad Husflidslag ble påskjønna for arbeidet med å ivareta lokale og tradisjonelle mønster og saumteknikkar. På høsten (30. september) besøkte vi Husflidslaget, en trivelig sosial mandagskveld med kaffe, kaker, god prat og utstilling av ferdigsydde krager, bånd og trøyer. Helge, fra Historielaget, kvitterte med fine slåttar fra fela si.

Den andre utdelingen gikk til Hallvard Oskasin. Han ville vi honorere for hans mangeårige og frivillige innsats for Ungdomslaget og Idrettslaget – spesielt skigruppa – og for det arkivet han har oppretta i det gamle bankhvelvet på Herredshuset. Der finnes årsmeldinger, møtereferater, protokoller og andre dokument fra fleire lag og foreningar i bygda mange år tilbake.

Ved årsskiftet (31/12 – 2019) hadde Bygdebokfondet kr. 243.670,- på konto i Hjartdalbanken.

 Ny leiekontrakt – Tjonebakken:

Arbeidet med å bli enige med Opplysningsvesenets Fond om ny avtale for plassen vår, Tjonebakken, tok mye av tida vår siste år. Stor honnør til Per Olav Gunnes, Helge Finnekåsa og Kjell Aasland samt Harald Tjønnås for at dem fra et startkrav fra Fondet på omkring kr. 23.000,- i årlig leie, fikk dette ned til en tilbudt sluttpris på kr. 4.000,- Vi hadde ønske om å få mulighet til kjøp av tomta, men slik ordlyden i opprinnelig kontrakt var, måtte vi droppe det denne gang.

Forutsatt godkjennelse på årsmøtet vårt 25. februar, blir ny leie fra nå av kr. 4.000,- Den vi være gjenstand for årlig regulering i takt med KPI = konsumprisindeksen.

Gransheradkalenderen:

2020 – kalenderen var klar for salg 4. november. Arbeidet med kalenderen er en viktig aktivitet i laget. Den går løpende gjennom året. Hjelp oss med foto så vel av eldre som nyere dato.

 Gaver/Tilskudd:

Vi mottok kr. 10.000,- fra Notodden Kommune i 2019.

For første gang på svært mange år fikk vi ingen tilskudd fra gavepotten til Hjartdalbanken.

Fra Grasrotandelen i Norsk Tipping mottok vi kr. 6.745,- (6 deltakere).

Organisasjonsnummeret vårt er 989 522 353, og knyttes det til Spillkortet ditt går 7 % av innsatsen din til Historielaget.

 Medlemsantall:

Vi registrerte 25 betalte enkeltmedlemsskap og 20 familiemedlemsskap i 2019.
Det er 2 flere enkeltmedlemmer og samme antall familier som året før.

 Dugnader:

I påvente av en løsning med Opplysningsvesenets Fond (tomteeier) har dugnadsinnsatsen gjennom 2019 begrensa seg til grasklipping utendørs og nødvendig vask/rydding innendørs. Av samme grunn utsatte vi oppstart av arbeidet med nytt uthus. Vi har bedt Skogfondet holde tilbake til 2020 utbetaling av de 10.000 kronene, øremerka uthuset, som vi fikk bevilga i 2018.

 Økonomi:

Per 31.12.2019 hadde laget kr. xxxxx,- på Driftskontoen (Foreningskontoen) og kr. xxxxxx,- på Plasseringskontoen. I kontantkassa kr. 483,- som i fjor. Dette nulles og overføres banken i 2020.
Vi mottok 4.231 kroner i momsrefusjon og nå i januar (2020) fikk vi forhandla ned årsprisen på forsikringene våre med vel 2.000 kroner med uforandret dekning.

Diverse:

Historielaget har etter forespørsel fra søskenparet Anne og Harald Tjønnås overtatt ansvaret for gravplassen til familien Bakken som budde på Tjonebakken.

 For heimesida vår på nettet,  er det Olav J. Masteholtet som er administrator. Han kan bistå med råd og vink og vi vil gjerne at den blir tatt mer i bruk.

 Like før jul 2019 fikk Per Olav Gunnes, mangeårig leder av historielaget, beskjed om at han var ramma av en alvorlig sjukdom. Vi som arbeider sammen med han i laget, og medlemmene, håper at dette skal gå bra. Dem som kan – og har anledning – må bidra etter beste evne slik at aktivitetene på Tjonebakken og i bygdas historielag blir vel skjøtta i den perioden det vil være nødvendig for han og trappe ned. Alt det beste og God Bedring, Per Olav!

I likhet med tidligere årsmeldinger avslutter vi også denne med håp om at flere i den vesle bygda vår kan bruke litt av fritida si i historielaget. Laget har sterkt behov for noen flere interesserte til å holde «hjula i gang». Vi trenger forslag til aktiviteter, utflukter og temaer som det vil være naturlig for et historielag å jobbe med, og vi trenger fotos til 2021 – kalenderen.

 Februar 2020
for Styret i Gransherad Historielag
Sigmund Solvang

Regnskap:
Regnskapet ble lagt fram av fungerende kasserer Sigmund Solvang. Regnskapet blir ikke lagt ut på hjemmesida, men er tilgjengelig ved henvendelse til styret. Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor Kjell Aasland. Regnskapet ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

Regnskap for Bygdebokfondet:
Dette fondet forvaltes av Historielaget og regnskapet ble lagt fram av Sigmund Solvang. Tildeling fra fondet i 2019 gikk til Husflidslaget og Hallvard Oskasin, jfr. tidligere referater fra styremøter i laget. Regnskapet er tilgjengelig ved henvendelse til styret i laget.
Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisor Kjell Aasland – og ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

Valg:
Leder:                 Per Olav Gunnes.               Valgt for et 1 år.
N. leder:             Olav Johnny Masteholtet.   Valgt for to 2 år.
Sekriter:             Bjørn Aasland.                   Valgt for et 1 år.
Kasserer:            Sigmund Solvang.               Valgt for to 2 år.
Styre medlemer: Torstein Nisi.                      Valgt for et 1 år.
                           Halvor Kaasalia.                 Valgt for to 2 år.

Vara medlemer:  Helge Finnekåsa.                Valgt for et 1 år.
                          Toralf Bratterud.                Valgt for et 1 år.
                          Ole Erik Nykås.                   Valgt for et 1 år.

Valgkomite:        Ole Erik Nykås.                   Valgt for et 1 år.
                          Toralf Bratterud                 Valgt for et 1 år.
                          Karin Rønningen                 Valgt for et 1 år.

Tomtefestesaken:
Denne saken var oppe som sak på forrige årsmøte og der ble det vedtatt som sak for årsmøtet 2020, derfor er det en sak for møtet.
Informasjon om forhandlinger med Opplysningsvesenets fond er referert i tidligere styremøter i Historielaget. På dette årsmøtet orienterte Per Olav Gunnes og Helge Finnekåsa om resultatet av forhandlingene. Der kom det fram at det ikke var aktuelt iflg. tidligere avtaler å innløse eiendommen. Dette ville i tilfelle kreve en juridisk prosess, noe som ville bli en stor økonomisk belastning og ville etter all sannsynlighet ikke føre fram. Avtalen som vi har kommet fram til, og som er anbefalt av styret til årsmøtet, innebærer en årlig leie av eiendommen slik den er i dag på 4000,- - firetusen – kroner. Dette er en svært god avtale og den fikk enstemmig tilslutning av årsmøtet. Detaljer om forhandlingene og prosessen forøvrig kan legges fram ved henvendelse til styret.

                                        ======================     

Etter det formelle årsmøtet var det kaffi og kringle og deretter foredrag av Olav Nisi der han leste en artikkel han selv hadde skrevet om sin egen morbrors opplevelser i forbindelse med krigsutbruddet i 1938-1940. En verdifull, personlig og interessant fortelling!

Referent Bjørn Aasland

 

Årsmøtet 2018-2019

Årsmelding - 19/03 - 2018 - 21/03 - 2019

Torsdag 21 mars kl. 18.30    

Årsmøte - 19/3 - 2018
Mandag 19. mars hadde historielaget årsmøtet sitt på Gransherad skole - Personalrommet. Mellom de ca. 20 frammøtte var Torjus Bolkesjø og Svein Vetle Trae som begge i desember 2017 ble honorert med 10.000 kroner fra Bygdebokfondet for bokutgivelsene sine.               

Etter årsmøtesakene holdt Helge Anderson et interssant og underholdene foredrag om deler av historien rundt verdensarven Notodden - Rjukan.

Styremøter
 
Det sittende styre har i meldingsåret, 20/3 - 2018 til 21/3 - 2019 hatt 7 møter.

Arrangementer
Lørdag 26. mai arrangerte Heimefrontmuseet på Notodden utetreff med gjennomgang av hendelsene våren 1940 i Gransherad og Hovin. Historielaget hadde tatt del i markedsføringen av arrangementet og omkring 15 av medlemmene møtte opp blant de totalt rundt 40 som deltok. Svein Vetre Trae ( styreleder ved Heimefrontmuseet ) og Harald Sauro fra Hovin ( befal ved Heistadmoen ) delte kunnskapene sine. I tillegg supplerte Olav Sr. Nisi med sin kjennskap til lokale personer og hendelser.
Oppstart på elvesida av kjørkja i Gransherad, deretter stopp ved Ormemyr og avslutning i Hovin, først ved skolen med matpause og til slutt ved Espesetbrua.

Søndag 27.mai hadde Notodden Turlag Utflukt til Nattejuv. Ca. 50 turglade sjeler stilte opp på Nisi og gjekk til toppen der kjentmannsmerkets post 4 kunne klippes. Blant turfolket var det 12 - 14 historilagsmedlemmer. På turen nedover mot Nisi svinga vi innom Dansarbergja der vi ble møtt Gransherad Spel og dansarlag. Det blei og dans og Historielaget v/Sigmund Solvang benytta anledningen til å annonsere ei gave til Spel og dansarlaget på 10.000 kroner av midlene fra Bygdebokfonder. Dette skulle være et bidrag til takk for det dem har gjort, og til inspirasjon for vidre arbeid.

 Torsdag 7. juni var det Rådgivermøte for skoleverket, avdeling Øst-Telemark, i Gransherad. Etter møtesom var på Heradshuset tok Per Olav dem med for omvisning på Tjonebakken.
Det var rådgivere fra Tinn, Hjartdal og Notodden, til sammen et ti – talls personer.

Fredag 8. juni hadde Per Olav med seg 10. klasse.12., fra skolen opp til Tjonebakken der han fortalte om plassen ogdemsom hadde bodd der. Hver av elevene ble <<sponsa >> med ett eksemplar blant tegningene utførtav Olav Bakken som historielaget fikk trykt opp for et par år siden.

 Søndag 10. juni hadde vi sammen med soknerådet den årlige Friluftsmessa på Tjonrbakken. Først gudstjeneste ved soknepresten, Anne Berit Sunde, med musikk ved kantor Julian Isaac til støtte for sangen. Så var det presentasjon av neste års konfirmanter.

Vi hadde besøk av Ove Eriksen som fortalte om boka si; Murukleiven.
Tradisjon tro ble det servering av kaffe og kaker samt natursti. Ca. 50 frammøtte.

Torsdagkvelden 27. september hadde Historielaget fått Svein Vetle Trae til å vise oss rundt på Notodden og Omegns Heimefrontmuseum på Skoland. Åtte lagsmedlemmer deltok og ble veldig imponert over det dem hadde samla av materiell, bilder og lokalt stoff fra 2. verdenskrig. Per Olav overrakte Svein Vetre Trae en blomsterbukett som takk for en interessant kveld.

 Torsdag 13. desember var det Julemøte på Grandisgard ( Herredshuset ). Vi hadde besøk av Per Erik Knive, oppvokst på Tinnoset og nå bosatt i Hokksund. Ledsaget av bildeframsyning fortalte han om barne – og ungdomstida si der, samt historikk og bygging av dem to elste dammene.Så var det tid for kaffe og kaker sammen med litt felespel av Helge. Deretter var det framsyning av flyfoto ( Widerøe ) fra 1950, - åra over plasser i Gransherad. Bildesamlingen hadde vi fått låne av historielaget på Notodden med ønske om å hjelpe dem med stedsnavn på motiva.
Avslutningsvis ønsket dem 25 frammøtte hverandre God Jul!

Bygdebokfondet
Fondet bidrog i2018 med kr. 10.000,- til - Spel - og Dansarlaget i bygda.
Ved åaskiftet ( 31/12 - 2018 ) hadde fondet  kr. 259.623, - på konto i Hjartdalbanken.

Gransheradkalenderen
2019 - kalenderen var klar for salg 20. november. Arbeide med kalenderen er en viktig aktivitet i laget. den går løpende gjennom året. Hjelp oss med foto så vel av eldre som nyere dato.

Gaver / Tilskudd
Vi mottok kr. 5.000, - fra Hjartdlbanken og 20.000, - fra Notodden Kommune i 2018. Høsten 2018 fikk vi tilsagn fra Skogfondet  om kr. 10.000,- til innkjøp av materialer for rehabilitering av uthuset. Utbetales i etterkant av fysisk innkjøp 2019.
Fra Grasrotandelen i Norsk Tipping mottok vi kr. 5982, - ( 6 - deltakere ) 
Organisjonsnummeret vårt er 989.522.353, og knyttes det til Spillkortet ditt går 7% av innsatsen din til Historielaget.

Medlemsantall
Vi registerte 23 betalte enkeltmedlemsskap og 20 familiemedlemsskap i 2018.
Det er 2 flere enkeltmedlemmer og samme antall familier som året året før.

Dugnader
Vi har samla en gjeng til utedugnader i sommerhalvåret som grasklipping og generell rydding og fjerning av vekster som trenger seg på. Før friluftmessa hadde vi også en grundig gjennomgang innendørs for å presentere et best mulig lokale.
Hovedhuset på Tjonebakken har behov for et nytt strøk med beis utvendig.
Sammen med arbeid på uthuset vil vi ha nok å tilby ivrige dugnadshender.

Økonomi
Torstein ba seg fritatt for kasserervervet i laget og Sigmund overtok i juni.
Per 31.12.2018 hadde laget kr. xx.xxx,- på Driftskontoen ( Foreningskontoen ) og kr. xxx.xxx,- på Plasseringskontoen. I tillegg hadde vi ei kontantkasse med kr. xxx,- ved årsskiftet.
Årlige driftsutgifter for laget ( kalenderen unntatt ) er omkring kr. 40.000,-. Det er utgifter til strøm ( ca. 17.000 i 2018 ) og forsikring ( ca. kr. 11.000 i 2018 ) som drar flest kroner.

Diverse
For heimesida vår på nettet, www.gransheradhistorielag.com er det Olav J. Masteholtet som er administrator. Han kan bistå med råd og vink og vi vil gjerne at den blir tatt mer i bruk.

I likhet med tidligere årsmeldinger avslutter vi også denne med håp om at flere i bygda kan bruke litt av fritida si i historietlaget. Laget har sterkt behov for noen flere interesserte til å holde <<hjula i gang>>. Vi trenger forslag til aktiviteter, utflukter og temar som det vil være naturlig for et historielag å jobbe med.

Mars 2019
Styre i Gransherad Historielag

Referat fra årsmøte i Gransherad historielag 21. mars 2019

1. Lagets leder Per Olav Gunnes ønsket velkommen til de 15 frammøtte.

2. Valg av møteleder og referent:

Per Olav ble valgt som møteleder

Bjørn Aasland ble valgt som referent

3. Årsmelding:

Sigmund Solvang er referent i styret og redegjorde for virksomheten i

året som har gått (jfr. Utdelt skriftlig årsmelding).

Sigmund leste gjennom årsmeldinga i sin helhet.

4. Regnskap:

Torstein Nisi ba seg fritatt fra kassererjobben i juni og Sigmund overtok.

Sigmund kommenterte regnskapet (jfr. Framlagt regnskapsdokument).

Regnskapet er revidert og godkjent av Kjell Aasland som er revisor.

Det var ingen kommentarer til regnskapet bortsett fra at vi må se

nærmere på utgiftene til strøm og forsikring i det kommende året.

Bygdebokfondet:

Dette har eget regnskap og årsrapport og økonomioversikt ble framlagt

av Sigmund. Det var ingen kommentarer til dette regnskapet.

 5. Valg:

Valgkomiteen la fram forslag til aktuelle kandidater:

Følgende ble valgt: 

Leder: Per Olav Gunnes, valgt for ett år

Nåværende styremedlemmer er ikke på valg og sitter et år til.

Sigmund Solvang, 

Halvor Kaasalia 

Karin Rønningen 

Styremedlemmer: valgt for to år

Torstein Nisi 

Bjørn Aasland 

Vara til styret valgt for ett år 

Alis Tefre,

Helge Finnekåsa 

Olav Nisi.

Revisor: valgt for ett år.

Kjell Aasland 

Valgkomite: valgt for ett år.

Olav Masteholtet,

Toralf Bratterud 

Ole Erik Nykås 

Etter årsmøtesakene:

Orientering om status for tomtefestesaken på Tjonebakken:

Per Olav har sendt brev til Opplysningsvesenets fond i høst (2018) ang. tomta.

Saken er uavklart delvis pga ny saksbehandler i Opplysningsvesenet. Per Olav følger opp.

Gravstedene til fam Bakken:

Historielaget har fått en forespørsel fra familien Tjønnås om hva som skal

gjøres med gravstedene til søsknene som bodde på Tjonebakken. Denne saken

vil styret forfølge i året som kommer i forhold til evt. avtaler og økonomi.

Spørsmålet er om Historielaget har et moralsk ansvar for å overta ansvaret for

disse gravene.

 Foredrag ved Ole Arvid Vassbotn som er leder av Notodden historielag:

Vassbotn hadde en rekke bilder i et foredrag han kalte «Skogsdrift og

Tømmerfløting i Follsjø og Lisleheradtraktene». Dette var et svært interessant

foredrag der vi fikk se mange gamle bilder fra virksomheten.

Film:

Til slutt så vi filmen «Til fjells i Telemark» fra 1949 som ligger på YouTube og

som omhandler steder og personer fra Notodden og Rjukanområdet i årene

kort etter krigen.

 

Referent; Bjørn Aasland

 

 

 

 

Årsmøtet 2017-2018

En del av årsmøte

Årsmøtet - 16/03 - 2017 - 19/03 - 2018

 Mandag 19 mars 2018 kl. 18.00

                                    Årsmøte - 16/3 - 2017

Torsdag 16. mars hadde historielaget årsmøte sitt på Gransherad skole - Personalrommet. Etter årsmøtesakene fikk vi en fotografisk og verbal togtur med jernbanen fra Notodden og opp til Tinnoset stasjon presentert av Jon Ivar Finnekåsa 
Et koselig gjensyn med en historisk og kjent banestrekning for dem fleste tilstedeværende.

Styremøter.

Det sittende styre har i meldingsåret. 17/3 - 2017 til 18/3 - 2018 hatt 7 møter.

Arrangementer.

Tirsdag 30.mai tok Per Olav imot 14 seniorspeidere på Tjonebakken. Dette var tidligere ledere og fremdeles litt aktive personer fra speidergrupper i Notodden, Sauland og Tinn. Per Olav orienterte om Hitorielaget og Tjonebakken med derpå omvisning. Det ble gitt gode tilbakemeldinger og vi fikk 2 bøker: << Kirken i Notodden >> og << Speidere i Notoddev gjennom 100 år >> Kvlden ble avslutta med grilling i brukbart utevær.

Torsdag 8. juni var det lagt opp til besøk av Småtrinnet fra Gransherad skole, Et heftig regnvær gjorde at den samlingen måtte avlyses.

Søndag 18. juni hadde vi sammen med sokneråde den årlige Friluftsmessa på Tjonebakken. Først gudstjeneste ved soknepresten, Anne Berit Sunde, med musikk ved kantor Julian Isaac til støtte for sangen. Det var denne gang 2 barnedåper samt presentasjon av 3 nye konfirmanter som var klare for å starte oppleringen.
I fint sommervær var det i overkant 90 personer med stort og smått som møtte opp. Etter messa sto soknerådet for bevertningen. Parallelt med bevertningen var det mulighet for å gå ei lita rundløype med innlagte spørsmål omkkring verdensarven Notodden - Rjukan.

Fredag 25. august var 8 - 10 klasse ved skolen på tur til buplassen, Breidal, på øsrsida Tinnsjøen. Torstein Nisi. som grunneier av området, orienterte og svarte på spørsmål.Han tok dem også med opp til Rodalskjempa, ei veldig omfangsrik furu oppe i lia. Historielaget har  hatt, har, og vil ha framover et godt samarbeid med skolen i bygda.

Mandag 11.desember hadde laget Julemøte på Tjonebakken. Ei sosial samling med kaffe og kaker. Sigmund Solvang fortalte om juleforberedelser og feiring slik han huksa det som 5 - 6 åring heime på Limoen og Bjørn Aasland las et par fortellinger om julefeiring i tidligere tider. Så ble det litt snakk om ulike juleskikker hos dem frammøtte før Helge Finnekåsa bidrog med felespel.
Olav Nisi var blant dem fra Historielaget som besøkte Kulturhistorisk Museum i Oslo i februar 2017.Han hadde gjort et grundig arbeid med å hente fram historien bak samlingen av lokale gjenstander som ble vist fram der, og denne historien fikk førjulssamlingen ta del i.
Avslutningsvis ønsket dem 15frammøtte hverandre God Jul!

Bygdebokfondet.

Våren 2017 fikk Historielaget forespørsel fra Hjartdal ( tidligere Hjartdal & Gransherad Sparebank ) om vi ville overta  det såkalte Bygdebokfondet som ble oppreta i daværende Gransherad Sparebank 1977 basert på overskuddet for salg av Bygdeboka.
Historielaget as seg villige til å overta og arbeidet og administrasjon knytta til fondets videre liv.+
Ved ekstraordinert årsmøte 11.desember 2017 ble styrets forslag til statuttar ( handlingsregler ) for fondet godkjent. i styremøte rett etterpå ble det vedtatt to utdelinger, begge på kr. 10.000,- En til Torjus Bolkesjø for boka << Utvandring frå Gransherad til Amerika 1839 - 1930 >> og en til Svein Vete Trae for boka << Lamplight >> som bl.a. omhandler gransheringer som var med i den lokale Milorg-gruppa på Brekkeheia under andre verdenskrig.

Gransheradkalenderen.

2018 - kalenderen var klar for salg mot slutten av november. Arbeide med kalenderen er en aktivitet som går løpende gjenom året og innsamling av fotografikske bidrag til 2019 - utgaven er i gang. Vi håper flere kan leite i permer, skuffer og skap etter mulige motiver for kalenderbruk.

Gaver / Tilskudd

 Laget mottok i 2017 kr. 5000,- fra Hjartdalbanken og 15000,- fra Notodden Kommune.
Grasrotandelen fra Norsk Tipping gav oss i 2017 kr. 4123,- ( 7 deltagere )
Organisasjonsnummeret vårt er 989 522 353, og knyttes det til Spillkortet ditt går 7% av innsatsen din til Historielaget.

Medlemsantall

Vi registrerte 21 betalte enkeltmedlemsskap og 20 fameliemedlemsskap i 2017.
Det er 5 flere enkeltmedlemer, men 1 familie mindre enn året før.

Dugnader

Vi har samla en gjeng til utedugnader i sommerhalvåret, som grasklipping og generell rydding og fjerning av vekster som trenger seg på. Før friluftsmessa hadd vi også en grundig gjennomgang innendørs for å presentere et best lokale.
Høsten 2017 ble det som en del av sikkerhetsopplegget montert utebelysning med bevegelsessensor.
Hovedhuset på Tjonebakken har behov for et nytt strøk med beis utvendig, og sammen med rehabilitering av uthuset vil vi ha nok å tilby ivrige dugnadshender.
Men før vi investerer større beløp i << bygg og anlegg >> vil vi ha mer kunnskap om framtidige ordningen vi får med Opplysningsvesenets Fond som er nåværende eier tomtearealet.Dette vil bli klart i løpet av året. Nåværende kontrakt løper til 1. mai 2019.

Økonomi 

Per 31.12.2017 hadde laget kr. 9427,- på Driftskontoen ( Foreningskontoen ) og kr.xxx.xxx,- på Plasseringskontoen. I tillegg har laget ei kontantkasse med kroner xxxx,- ved årsskiftet.
Årlige normale driftutgifter for laget omkring 30.000,- kroner Det er utgifter til strøm og forsikring som drar flest kroner.

Diverse

Heimesda vår på nettet, www.gransheradhistorielag.com har nå vært i drift godt og vel et år.
Olav J. Masteholtet er administrator av sida og han kan bistå med med råd og vink.

I likhet med tidligere årsmeldinger avslutter vi også denne med håp om at interessen  omkring historielaget i bygda kan tilta.Laget har sterkt behov for flere medlemmer og gjerne noen aktive ressurspersoner til å holde << hjula i gang >>, Vi trenger forslag til aktiviteter, utflukter og temaer som vi kan jobbe med, og vi trenger fotos til 2019 - kalenderen.

Mars 2018.
Styret i Gransherad Historielag

Referat

Ca 20 personer møtte

Leder Per Olav Gunnes ønsket velkommen

 1. Valg av leder for møtet:

         Per Olav Gunnes ble valgt

Valg av referent: Bjørn Aasland ble valgt

 1. Årsmelding:

Årsmelding fra styret er skrevet og ble opplest av Sigmund Solvang.

Årsmeldinga ble godkjent.

 1. Regnskap:

Regnskapet ble opplest av Kjell Aasland, som også er revisor for laget. Det ble påpekt at laget må være nøye med å ta vare på kvitteringer/bilag som skal inn i regnskapet.

Revisor påpekte at det bør kjøpes inn et dataprogram for regnskapet. Dette er tatt opp tidligere og vedtatt innkjøpt, og dette skal nå bli gjennomført.

Bygdebokfondet, som vi nå har fått ansvaret for, skal «leve sitt eget liv» ut fra formål og statutter. Det skal ikke tas av dette fondet til historielagets innkjøp eller drift.

 1. Innkomne forslag:

Tomtefestesaken: Brev ble sendt fra Gransherad historielag til Opplysningsvesenets fond den 18.januar 2018. – I svar derfra, datert 14.februar 2018, ble det uttrykt at de ønsket å komme i dialog med laget om denne saken.

Årsmøtet gir tilslutning til at laget går i dialog med opplysningsvesenets fond for å avklare forhold rundt videre tomteleie eller tomtekjøp.

 1. Valg:

Valgkomiteen besto av Helge Finnekåsa, Alis Tefre og Olav Masteholtet.

Alle ble valgt enstemmig iflg. Valgkomiteens innstilling og styret ser da slik ut:

 • Leder: Per Olav Gunnes (valgt for ett år)

 • Styremedlemmer (valgt for to år):

  • Sigmund Solvang

  • Halvor Kaasalia

  • Karin Rønningen

Styremedlemmene Torstein Nisi og Bjørn Aasland sitter ett år til og er ikke på valg.

  • Varamedlemmer (valgt for ett år):
  •  Alis Tefre             
  •  Helge Finnekåsa
  •  Olav Nisi

                   Revisor: 

  • Kjell Aasland (valgt for ett år)


Her ble det vedtatt at Alis og Olav bytter plass i forhold til innstillingen fra valgkomiteen, og komiteen ser da slik ut:

  • Olav Masteholtet
  • Alis Tefre
  • Toralf Bratterud

Svein Vetle Trae var gjest på årsmøtet og takket for tilskuddet som ble bevilget til boka hans fra Bygdebokfondet ved å gi et eksemplar av boka, med dedikasjon, til historielaget (Torjus Bolkesjø (som også var til stede) har takket tidligere).

Deretter holdt Helge Anderson et interessant og underholdende foredrag om deler av historien rundt verdensarven.

Bjørn Aasland, referent.

 

 

 

Årsmøtet - 22/4 - 2016 - 15/3 - 2017.

Årsmøtet - 21/4 - 2016

Torsdag 21. april hadde historielaget årsmøtet sitt i den tidligere presteboligen i Gransherad. Ve rtskap var Maria og Magnus Hesslid.

 Etter de vanlige årsmøtesakene var det duka for kaffe og kaker med livlig prat rundt bordet. Helge Finnekåsa tok fram hardingfela og underholdt forsamlingen med taktfast slåttespel.

 Som avslutning på kvelden inviterte Maria og Magnus oss med på omvisning i huset og vi lot oss stort imponere over det dem har fått til det drøye året dem har holdt til der.

 Styremøter

 Det sittende styret har i meldingsåret, 22/4 – 2016 til 15/3 – 2017 hatt 7 møter, åpne for alle andre medlemmer av laget enn dem som formelt er valgt inn i styret.

 Arrangementer

 Søndag 12. juni hadde vi sammen med soknerådet den årlige Friluftsmessa på Tjonebakken.

 Først gudstjeneste ved soknepresten, Anne Berit Sunde, med musikk ved kantor Julian Isaac til støtte for sangen. Fint sommervær og omkring 40 personer med stort og smått møtte opp.

 Etter messa sto soknerådet for bevertningen. I 2. etasje hadde Anita C. Pedersen laga en utstilling av en del av tegningene, skissene og trefigurene utført av Olav Bakken, som sammen med et utvalg av Anitas egne arbeider, ble presentert under tittelen «Kvinneskikkelsen som offer og hulder». Parallelt med bevertning og utstilling var det natursti med litt premiering til de yngste deltakerne. Og dem yngste hadde nok flest rett også.

 Søndag 18. september mønstra 18 personer på den tidligere slepebåten Maar for en tur på Tinnsjøen. I et aldeles strålende høstvær ønsket initiativtaker, skipper og maskinsjef - Jon Ivar Finnekåsa – velkommen om bord, og satte stø kurs mot Fanteneset. Deretter forbi det historiske Kvartsbråtet med en kort stopp ved Busnes før vi fortsatte nordover med Langøya på babord side. Vi fikk sett Galten Brygge og Rudsgrend Brygge, et godt bevart byggverk. Så stevna vi videre oppover og inntil bøya som markerer plassen der ferja Hydro ble senka i februar 1944.

 Derfra ble kursen lagt rett østover mot Urdalsøyri og restene av brygga der. På grunn av låg vannstand var det uråd å legge til slik at vi drog straks nedover til Hovin brygge. Der fikk vi landlov og medbrakt mat og drikke ble fortært i godværet. På siste etappe passerte vi restene av Gruveselskapets Brygge (kobbermalm 1903 – 1922), Bratterudlandet, Stangøddén, forbi Sandviken og ned til utløpet av Raua. Deretter Mikkelsgard, Tindølbukta og Brendemo før vi kryssa ned til Finnekåsa, der vi mønstra av med stor takk til kapteinen for en minnerik tur.

 Underveis hadde vi fått oppdatert kunnskaper, og blitt bedre kjent med denne delen av verdensarven vår. I tillegg til det mange av medpassasjerene kunne fortelle om ulike landemerker langs leia fant vi nyttige opplysninger i heftet «Dampskipsbryggene ved Tinnsjå»

 Onsdag 12. oktober arrangerte Historielaget en tilstelning på Herredshuset omkring lanseringen av boka til Torjus Bolkesjø «Utvandring fråGransherad til Amerika 1839 – 1930».

 Sammen med forfatteren møtte nær 50 personer opp for høre om arbeidet med bokverket, og for å få et innblikk i innhold og omfang. Historielaget bidrog med kaffe, kaker, felespill og diktlesning og avslutningsvis sto folk i kø for å skaffe seg boka til Torjus.

 Den vil elles være i salg på Handelslaget og bokhandelen i Storgata på Notodden.

 Mandag 12. desember hadde laget Julemøte på Tjonebakken. Ei sosial samling med gløgg, kaffe og kaker. Olav Senior Nisi fortalte litt om den tidligere læreren og kulturpersonen i bygda, Ketil Kvaale. Deretter hadde vi litt diktlesing, noen feleslåtter og løst prat omkring ulike tema.

 Og så ønskte dem 12 fremmøtte hverandre God Jul!

 Vi har hatt to fellestreff med historielaga i Hjartdal, Jondalen og Notodden, ett i april på Notodden og ett i Sauland i oktober. Hensikten med møta er å utveksle ideer og arbeidsformer og eventuelt finne områder eller aktiviteter som kan egne seg for et nærmere samarbeide.

 Gransheradkalenderen

 2017 – kalenderen var klar for salg medio november. Bra feedback har motivert kalenderkomiteen til å sette i gang med 2018 – utgaven. Som alltid er det behov for fotografiske bidrag så vel av eldre som av nyere dato. Til dette trenger vi hjelp av alle gode krefter.

 Gaver/Tilskudd

 Laget mottok i 2016 kr. 5000,- fra Hjartdalbanken og 15000,- fra Notodden Kommune

 Grasrotandelen fra Norsk Tipping gav oss i 2016 kr. 3010,- (6 deltakere)

 Organisasjonsnummeret vårt er 989 522 353, og knyttes det til Spillkortet ditt går 5 % av innsatsen din til Historielaget.

 Medlemsantall

 Vi registrerte 16 betalte enkeltmedlemsskap og 21 familiemedlemsskap i 2016.

 Det er 4 færre enkeltmedlemmer, men 5 flere familiemedlemmer enn året før.

 Dugnader

 Vi har samla en gjeng til utedugnader i sommerhalvåret som grasklipping og generell rydding og fjerning av vekster som trenger seg på. Før friluftsmessa hadde vi også en grundig gjennomgang innendørs for å presentere et best mulig lokale.

 Hovedhuset på Tjonebakken har behov for et nytt strøk med beis utvendig – i alle fall på et par av veggene, og sammen med rehabilitering av uthuset vil vi ha nok å tilby ivrige dugnadshender.

 Framdrifta i arbeidet med uthuset, og ressursene vi vil bruke der, vil bli sett i lys av den ordningen vi får til med Opplysningsvesenets Fond som er nåværende eier av tomtearealet.

 Økonomi

 Per 31.12.2016 hadde laget kr.XXXXX,- på Driftskontoen (Foreningskontoen) og kr. XXXXXX,- på Plasseringskontoen. I tillegg har laget ei kontantkasse til dekning av forefallende småutgifter. Ved årsskiftet var det 968 kroner i den. Årlige normale driftsutgifter er 25 - 30.000 kroner.

 Diverse

 Mot slutten av 2016 fikk vi Heimesida vår i drift på nettet. Stor takk til Olav J. Masteholtet som ved hjelp av kunnskap, erfaring, og litt bekjentskap fra lignende arbeid, fikk liv i prosjektet.

 Nå er vi i gang på www.gransheradhistorielag.com

 Etter et snaut halvår i driftstid er det sikkert rom for ulike endringer, justeringer og tilpasninger. Dette håper vi leserne også kan bidra til ved innspill og feedback.

 I likhet med tidligere årsmeldinger avslutter vi også denne med håp om at interessen omkring historielaget i bygda kan tilta. Laget har sterkt behov for noen flere medlemmer og gjerne noen aktive ressurspersoner til å holde «hjula i gang». Vi trenger forslag til aktiviteter, utflukter og temaer som vi kan jobbe med, og vi trenger fotos til 2018 – kalenderen.

 Mars 2017

 Styret i Gransherad Historielag

 Referat fra årsmøtet i Gransherad Historielag 16.mars 2017

 Årsmøtet ble holdt på Personalrommet, Gransherad skole.

 Kaffe, mineralvann og bakkels kom på bordet - og så var vi klare.

 Sak 1: Velkommen

 Leder Per Olav Gunnes ønsket 21 personer velkommen.

 Sak 2: Valg av møteleder og referent

 Per Olav Gunnes ble foreslått og valgt til møteleder og Sigmund Solvang til referent.

 Sak 3: Årsmelding

 Årsmeldingen ble lest og godkjent.

 Sak 4: Regnskap

 Torstein Nisi (kasserer) og Kjell Aasland (revisor) gikk gjennom 2016 – regnskapet.

 Det er utgiftene til strøm og forsikring som er de tyngste kostnadene, men takket være tilskudd fra Hjartdalbanken (kr. 5.000,-) og Kommunen (kr. 15.000,-) er den økonomiske situasjonen i grei balanse.

 Ved årsskiftet var saldoen på Driftskontoen kr. xxxxx,-

 Kr. xxxxxx,-. og på Plasseringskontoen

 Det regnskapsmessige overskudd var kr. 11.533,- i 2016 og egenkapitalen var kr. xxxxxx,- ved årets slutt.

 Regnskapet godkjent.

 Sak 5: Valg

 Helge Finnekåsa la fram valgkomiteens innstilling.

 Som styreleder: Per Olav Gunnes. (gjenvalg 1 år).

Som styremedlemmer: Torstein S. Nisi. (gjenvalg 2 år),

Bjørn G. Aasland. (gjenvalg 2.år).

Halvor Kaasalia. (ikke på valg)

Karin Rønningen. (ikke på valg)

Sigmund Solvang. (ikke på valg)

Som varamedlemmer: Olav Nisi Sr. (gjenvalg 1 år)

Inger Marie T. Nisi, (gjenvalg 1 år)

Helge Finnekåsa. (gjenvalg 1 år)

Alis Tefre. (ny 1 år).

 Som revisor: Kjell Aasland. (gjenvalg 1 år).

 Som Valgkomite: Helge Finnekåsa, leder (gjenvalg 1 år),

Alis Tefre. (gjenvalg 1 år)

og som nytt medlem Olav J. Masteholtet (ny 1 år).

 Alle valgt med akklamasjon fra et samlet årsmøte.

 Sak 6: Andre saker

 - Justering av Medlemskontingenten

 Årskontingenten for medlemskapet/støtta til Historielaget har nå stått stille i mange år.

 Styret foreslår å øke denne med 50 kroner slik at fra og med 2018 vil det for enkelt-medlem koste kr. 150,- og for familiemedlem (2 eller flere) kr. 200,-

 Dette ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

 - Orientering omkring tomtesaken, Tjonebakken

 Nåværende leiekontrakt med Opplysningsvesenets Fond opphører 1. mai 2019. Normalt vil utleier (Fondet) ta kontakt med leietaker (Historielaget) ca. 2 år før utløpet; det vil si nå i vår. Blir så gjort må vi, avhengig av innholdet i henvendelsen, sette i gang prosessen med fornyelse av leieavtalen, eller eventuelt kjøp av tomta eller deler av den.

 Får vi ingen henvendelse fra Fondet må vi senest 1. mai 2018 (ett år før avtaleutgang) ta kontakt med dem.

 Per Olav har kontaktet kommuneadvokaten (Hjort) for råd og veiledning omkring situasjonen og foreløpig er anbefalingen at vi avventer en eventuell henvendelse, men imens samler og strukturerer det bakgrunnsmateriale vi trolig vil ha behov for.

 Årsmøtet foreslo at det oppnevnes et utvalg på 3 personer som «kjører» saken for Historielaget der minst en av dem sitter i Styret. Det vi være naturlig at lederen (Per Olav) er med og styret gis mandat til å finne 2 andre.

 Sak 7: Eventuelt

 - Olav Senior kunne opplyse om at Hjartdalbanken (Gransherad & Hjartdal Sparebank) hadde omkring 250.000 kroner på konto etter utgivelsen av Bygdeboka (1977). Dette var i utgangspunktet midler som skulle tilfalle kulturelle tiltak i bygda og «potten» skulle styres av folk som bor i bygda og har tilknytning til banken. Nå er ordningen det en må kalle sovende. Det har blitt nevnt at Historielaget kunne være rette instansen til å rekruttere medlem(mer) til en slik gruppe i banken. Styret undersøker med banken.

 - Torstein fortalte litt om besøket enkelte fra Historielaget gjorde på Universitetets Oldsaksamling i Oslo den 10. februar i år. Der var det ei rik blanding av lokale funn og saker fra vikingtida og opp gjennom middelalderen. Mer om dette besøket kan leses på nettsida vår; www.gransheradhistorielag.com

 - Per Olav gav velfortjent honnør til Olav J. Masteholtet for arbeidet med å få heimesida vår opp å gå, og til Olav Senior for alt stoffet han har bidratt med i den forbindelse.

 * * * * * * * * * * * *

 Så var det tid for Jon Ivar og Tinnosbanen. Han tok oss med på en fotografisk og verbal togtur fra Notodden til Tinnoset. Her var det gamle kjente trakter for dem fleste og en koselig avrunding av årsmøtet 2017.

 Per Olav takka Jon Ivar med blomster og oss andre for en vel gjennomført kveld.

 Gransherad 17. mars 2017

 Sigmund Solvang (referent)